COMPTE DE RESULTATS 2015

Origen dels ingressos

Destinació de les despeses

BALANÇ 2015

Actiu 
Total actiu339.808,93 €
Actiu no corrent102.573,44 €
Usuaris, patrocinadors i deutors49.285,30 €
Inversions financeres132.655,23 €
Efectiu55.294,96 €
Passiu 
Total passiu339.808,93 €
Fons propis280.803,84 €
Creditors59.004,99 €