CUENTA DE RESULTADOS 2016

Origen de los ingresos

Destino de los gastos

BALANCE 2016

Actiu 
Total actiu402.884,71 €
Actiu no corrent102.573,44 €
Usuaris, patrocinadors i deutors75.431,60 €
Inversions financeres83.168,56 €
Efectiu141.711,11 €
Passiu 
Total passiu402.884,71 €
Fons propis318.205,71 €
Creditors84.679,00 €