Els camps marcats amb * (requerits) s'han d'omplir obligatòriament / Hay que llenar los campos marcados con * (requeridos)
Help Text
Help Text
El passat 1 de gener va entrar en vigor la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, que introdueix un augment en els percentatges de deducció fiscal de les donacions realitzades en 2015. D’aquesta manera, la deducció serà d’un 50% en els primers 150 € aportats pel donant; de 27,5% per a la resta de donatius i de 32,5% si en els darrers tres anys (2013,2014,2015) s’ha mantingut o augmentat l’import donat a una mateixa entitat.
En el cas de les persones jurídiques, es manté el percentatge de deducció fiscal en el 35%; però si han donat a la mateixa entitat un import igual o superior en els dos exercicis anteriors (2014 i 2013), el percentatge augmenta a 37,5 %.
La FBDR està reconeguda per la Generalitat com a entitat que treballa pel medi ambient (amb la reutilització d’equips evita que aquests vagin a les deixalleries).
Per aquesta raó els donatius en metàl·lic que rep, procedents de les persones físiques que viuen a Catalunya, tenen dret a un 25% de deducció (segons la llei espanyola) més un 15% aplicat a la quota autonòmica de la Declaració de Renda
Les teves dades s’incorporaran al fitxer de BdR per a la gestió de socis, enviament de comunicacions, estadístiques internes i compliment de la normativa vigent en matèria fiscal. Sobre les dades, tens els drets de consulta, rectificació i omissió que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.