Skip to main content

Informació institucional

Data de constitució de la Fundació Privada Banc de Recursos:

14 de febrer de 2001 (creada a partir de l’Associació Banc de Recursos, constituïda l’11 de desembre de 1996)

Registres:

  • Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1.524 (2 d’abril de 2001)
  • Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de Catalunya (6 d’octubre de 2005)
  • Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya, amb el número 001656-000 (15 de maig de 2012)

Domicili social: 

Carrer Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a de Barcelona

Normativa aplicable:

  • Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions
  • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
  • Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificat del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Missió:

Llegir aquí